درباره فن نما

شفاف باشید، متفاوت باشید

وبسایت فن نما مرجعی برای ویدئوهای اختصاصی آموزش نظام مدیریتی پارکهای علم و فناوری کشور و همچنین محتواهای مرتبط با فناوریهای نو و اخبار و مصاحبه های فناوری می باشد که با همکاری وزارت علوم، سازمان برنامه بودجه و پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان راه اندازی گردیده است.

25 فناوری های روز
20 پادکست های فناوری
30 معرفی پارک علم و فناوری
40 مصاحبه